วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
“โรงพยาบาลชั้นนำในระดับสากลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและบริการชั้นเลิศ”
พันธกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
  เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ