โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ที่ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลการรักษาโรคกระดูกและข้อดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาโรคนี้มีความสลับซับซ้อน ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ในการรักษาต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งทีมแพทย์สามารถวินิจฉัยและให้การรักษากับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ : คลิินิกกระดูและข้อ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-832