การเดินทาง

บริการรถโดยสารในเมืองหัวหิน

  • – รถแท็กซี่
  • – รถจักรยานยนต์รับจ้าง
  • – รถโดยสารประจำทาง
    •    : รถสองแถวเขียว (เขาตะเกียบ – สนามบินหัวหิน)
    •    : รถสองแถวขาว-น้ำเงิน (สถานีรถไฟ – วัดห้วยมงคล)
    •    : รถเมล์แดง (หัวหิน – ปราณบุรี)