โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมสนับสนุนของรางวัลในงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567
นายเชษฐพล มณีฉาย ผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นตัวแทนมอบของรางวัล เพื่อสนับสนุนในงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 ที่จะจัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน ซึ่งรายได้จากงานจะนำไปใช้ในกิจการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ในเขต อำเภอหัวหิน โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน และ นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567