โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมสนับสนุนของรางวัลในงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566
นายเชษฐพล มณีฉาย ผู้จัดการแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นตัวแทนมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ที่จะจัดในวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนามหลังห้างบลูพอร์ตหัวหิน ซึ่งรายได้จากงานจะนำไปใช้ในกิจการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ในเขต อำเภอหัวหิน โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน และ นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800