วันล้างมือโลก 2022
นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในการเปิดงาน “วันล้างมือโลก 2022” โดยคณะทำงานความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้านลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการล้างมืออย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายที่สำคัญทางหนึ่ง ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของพฤติกรรมการล้างมือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]