BDMS Leaders inspire Leaders รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  นพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย ผู้อำนวยการ รพ.พญาไท 1  ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพสนามจันทร์  นพ. วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม 3 โครงการ โดยโครงการแรกได้สนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า .หนองแก .หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คุณบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นผู้รับมอบ โครงการที่ 2 ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง ให้เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี คุณไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการกู้ชีพช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้น ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โครงการที่ 3 ได้มอบอุปกรณ์การสอนอบรมกู้ชีพ ให้กับมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน โดยมี คุณวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี รองประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแก่บุคลากรในหน่วยกู้ภัยฯ และประชาชน ประกอบด้วยหุ่นฝึกซ้อมกู้ชีพ (CPR) ผู้ใหญ่จำนวน 5 ตัว หุ่นทารก จำนวน 2 ตัว เครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED Training) จำนวน 1 เครื่อง และ อุปกรณ์การฝึกแก้ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น จำนวน 2 ชุด ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566