โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดโครงการ “เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร”
นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และนางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร” ปิดช่องว่างการดูแล..เติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในเดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม Breast Cancer Awareness Month 2022 ที่ถือว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก โครงการดังกล่าวได้จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูง (Mobile Digital Mammogram and Ultrasound) ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงไทยที่ขาดโอกาสเข้าถึงการตรวจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเริ่มที่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นโรงพยาบาลแรกในกลุ่มภาคตะวันตก ต่อจากนั้นจะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีต่อไป อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของโครงการเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองหัวหิน คัดเลือกผู้หญิงไทยในอำเภอหัวหิน และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร คือมีอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นผู้ขาดโอกาสไม่เคยรับการตรวจแมมโมแกรมมาก่อน หรือเคยตรวจห่างจากครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี ไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรืออยู่ระหว่างการรักษา หรือมีประวัติเป็นโรคมะเร็งในครอบครัว จำนวน 50 คน มาเข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]