Green Hospital | Go Green Together
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาความยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และชุมชนรอบข้าง มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาล ลดจำนวนขยะของโรงพยาบาล โดยจัดแยกให้ถูกต้อง และนำขยะที่เป็นเศษอาหารเข้าสู่การทำปุ๋ยอินทรีย์ งดใช้กล่องโฟม มาใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ได้อีก เปลี่ยนจากถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้า ลดขยะที่ย่อยสลายยาก เป็นการช่วยลดคาร์บอนในชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ประกอบธุรกิจในอำเภอหัวหิน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรดังนี้
 1. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินกำหนดให้มีการพิจารณา ประเมินงาน และตั้งงบประมาณ ตามแผนงานประจำปี และแผนระยะยาว ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุน ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนงานการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. กำหนดวิธีการเพื่อการเผยแพร่ และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้รับบริการ พนักงาน ชุมชมและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ
 3. รณรงค์ สร้างจิตสำนึกของบุคคลากร อบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ที่มีมลพิษและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมให้บุคคลากร ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล และชุมชน ร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมให้บุคคลากร ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล และชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 6. สร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขอนามัย ดูแลสิ่งแวดล้อม เอื้ออำนวยต่อการทำงาน และการให้บริการ
 7. ดำเนินการควบคุมและป้องกันมลพิษ โดยการจัดการขยะ ฝุ่น น้ำเสีย แสงสว่าง เสียงรบกวน สารเคมีอันตราย การปนเปื้อนของจุลชีพ และคุณภาพอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. รณรงค์ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรม
 9. ดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง เลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 10. มีการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 11. ส่งเสริมให้บุคคลากร ผู้มารับบริการ และสังคมโดยรอบ เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]