BHN Go Green Together 2023
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาความยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายโรงพยาบาลสีเขียว (Green hospital) สู่การพัฒนาความยั่งยืนของ BDMS การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และชุมชนรอบข้าง มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการประหยัดการใช้พลังงาน ลดจำนวนขยะของโรงพยาบาล โดยจัดแยกให้ถูกต้อง และนำขยะที่เป็นเศษอาหารเข้าสู่การทำปุ๋ยอินทรีย์ ลดขยะที่ย่อยสลายยาก รวบรวมขวดน้ำ PET นำไปบริจาคเพื่อแปรรูป เป็นการช่วยลดคาร์บอนและเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 โครงการถังหมักขยะรักษ์โลก (Green Cone) โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร จึงได้ดำเนินโครงการถังหมักขยะรักษ์โลก (Green Cone) สร้างความตระหนักให้บุคลากรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธี และการลดขยะสู่หลุมฝังกลบ (Zero waste to landfill) ด้วยการนำของเสียอินทรีย์ที่เกิดจากการประกอบอาหารกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพผ่านกระบวนการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน สามารถลดของเสีย แหล่งเพาะเชื้อโรค การเกิดกลิ่นรบกวนบริเวณห้องอาหารหรือการปนเปื้อนกับขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารในการใช้ปรับปรุงดิน ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพซึ่งจัดสรรให้พนักงานนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นน้ำยาขจัดกลิ่นอเนกประสงค์และกำจัดลูกน้ำ ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การกำจัดของเสียอินทรีย์และการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยลดอัตราการปล่อยคาร์บอนในการกำจัดของเสียให้น้อยที่สุด โครงการ Waste Awareness – Upcycled PET การเก็บขวดน้ำ PET จากการใช้งานภายในโรงพยาบาล รวบรวมนำไปบริจาคให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก เสริมสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับผู้มารับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]