โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมเป็นวิทยากรใน “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์”
คุณนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์” ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน โครงการนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 19 และ 20) มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน และชมรม Share for Life Join for Love ร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปั๊มหัวใจ CPR การใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน ระดับชั้นม.4 – 6 และโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ระดับชั้นม.1 – 3 รวมจำนวนกว่า 230 คน ณ โรงแรมนาวีภิรมย์หัวหิน เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา