ให้บริการตรวจทางรังสี คลื่นเสียงความถี่สูงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการรักษาด้วยรังสีร่วมรักษา โดยมีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย เช่น การตรวจทั้งร่างกาย การตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจไต การตรวจกระดูกหรือปอด เป็นต้น   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ : แผนกบริการผู้ป่วยนอก โทร. 032-616-880 แผนกเอกซเรย์ โทร. 032-616-885 ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน