การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพประจำให้กับผู้ป่วย ด้วยความเชี่ยวชาญอันรอบด้านของอายุรแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่าง ๆ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งด้านการรักษา การดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรค ตลอดจนเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย การฉีดวัคซีน การให้ยาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ แพทย์ประจำครอบครัว สามารถให้การดูแลรักษาสุขภาพของครอบครัวท่านอย่างต่อเนื่อง โดยให้การตรวจรักษาโรคที่เป็นปัจจุบัน โรคเรื้อรังต่าง ๆ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-880